Smaller Default Larger

Жарғымыз

«Қазақстанның жас кәсіпкерлері қауымдастығы» заңды тұлғалар бірлестігі құрылтайшыларының жалпы жиналысымен 
БЕКІТІЛГЕН
(2011 ж. «28» қазандағы № 1 хаттамасы,28.09.2012ж. №8 хаттама және 17.08.2012ж. №6 хаттаманың өзгеруін ескере отырып
«ҚАЗАҚСТАННЫҢ ЖАС КӘСІПКЕРЛЕРІ ҚАУЫМДАСТЫҒЫ» ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАР БІРЛЕСТІГІНІҢ
ЖАРҒЫСЫ

1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1.1. Осы жарғы негізгі мақсаты ретінде кiрiс түсiруді көздемейтін және алынған таза кiрiстi құрылтайшылары (мүшелері) арасында бөлмейтiн, тәуелсіз коммерциялық емес ұйым бұдан әрі «Қауымдастық» деп аталатын «Қазақстанның жас кәсіпкерлері қауымдастығы» заңды тұлғалар бірлестігінің қызметін регламенттейді.
1.2. Қауымдастық тіркелген соң оның мүшелеріне айналатын құрылтайшыларымен құрылды.
1.3. Қауымдастық Қазақстан Республикасының Конституциясына, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне, «Коммерциялық емес ұйымдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына және басқа да нормативтік-құқықтық актілеріне, сондай-ақ осы Жарғыға және оған сәйкес қабылданған басқару органдарының шешімдеріне сәйкес оның мүшелерінің еріктігі, өзін өзі басқару, қызметінің заңдылығы, есептілігі және жариялылығы негізінде іс-қимыл жасайды.
1.3. Қауымдастықтың атауы:
Толық атауы:
мемлекеттік тілде: «Қазақстанның жас кәсіпкерлері қауымдастығы» заңды тұлғалар бірлестігі;
орыс тілінде: Объединение юридических лиц «Ассоциация молодых предпринимателей Казахстана».
Қысқартылған атауы:
мемлекеттік тілде: «Қазақстанның жас кәсіпкерлері қауымдастығы» ЗТБ;
орыс тілінде: ОЮЛ «Ассоциация молодых предпринимателей Казахстана».
1.4. Қауымдастықтың орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Кенесары көшесі, 57/1-үй, 100-пәтер.
1.5. Қауымдастық қызметі Қазақстан Республикасының аумағымен шектелмеген және уақытпен шектелмеген. 
Қауымдастық Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының аумағында және одан тыс жерлерде осы Жарғы негізінде қызмет ететін өзінің құрылымдық бөлімшелерін (өкілдіктер, филиалдар) құра алады және басқа заңды тұлғалар құра алады, қауымдастықтар мен одақтарға ене алады, олардың қызметіне қатыса алады.

УТВЕРЖДЕН 
Общим собранием учредителей Объединения юридических лиц «Ассоциация молодых предпринимателей Казахстана»
(Протокол от «28» октября 2011 г. № 1, с учетом изменении  протокол № 8 от 28.09.2012г. и  № 6 от 17.08.2012г. )
УСТАВ
ОБЪЕДИНЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ
ЛИЦ «АССОЦИАЦИЯ МОЛОДЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ КАЗАХСТАНА»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий устав регламентирует деятельность Объединения юридических лиц «Ассоциация молодых предпринимателей Казахстана», именуемого в дальнейшем «Ассоциация», независимого некоммерческого юридического лица, не имеющим в качестве основной цели извлечение дохода и не распределяющим полученный чистый доход между учредителями (членами).
1.2. Ассоциация создана учредителями, которые после регистрации становятся ее членами. 
1.3. Ассоциация действует на основе добровольности ее членов, самоуправления, законности, отчетности и гласности деятельности в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «О некоммерческих организациях» и другими нормативными правовыми актами, а также настоящим Уставом и принятыми в соответствии с ним решениями органов управления.
1.3. Наименование Ассоциации:
Полное наименование: 
на государственном языке: «Қазақстанның жас кәсіпкерлері қауымдастығы» заңды тұлғалар бірлестігі;
на русском языке: Объединение юридических лиц «Ассоциация молодых предпринимателей Казахстана».
Сокращенное наименование:
на государственном языке: «Қазақстанның жас кәсіпкерлері қауымдастығы» ЗТБ;
на русском языке: ОЮЛ «Ассоциация молодых предпринимателей Казахстана».
1.4. Место нахождения Ассоциации: Республика Казахстан, 010000, город Астана, улица Кенесары, дом 57/1, квартира 100.
1.5. Деятельность Ассоциации не ограничена территорией Республики Казахстан и не ограничена во времени.
Ассоциация может в соответствие с действующим законодательством Республики Казахстан создавать на территории Республики Казахстан и за ее пределами свои структурные подразделения (представительства, филиалы), действующие на основе настоящего Устава, а также создавать другие юридические лица, вступать в ассоциации и союзы, участвовать в их деятельности.

2. ЗАҢДЫ МӘРТЕБЕСІ

2.1. Қауымдастық заңды тұлға болып табылады және өз қызметін Қазақстан Рспубликасының қолданыстағы заңнамасының негізінде жүзеге асырады.
2.2. Қауымдастықтың меншік құқығында оқшауланған мүлкі бар және осы мүлікпен өз міндеттемелері бойынша жауап береді, өз атынан мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтар мен міндеттерге ие болады және жүзеге асырады, сотта талапкер және жауапкер бола алады. Қауымдастықтың дербес балансы, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының және өзге де мемлекеттердің банктерінде ағымдағы және өзге де шоттары, мөрлері, мөртаңбалары, белгіленген үлгілердегі бланктері, жеке рәмізі болады.
2.3. Қауымдастықтың заңды тұлға ретіндегі құқықтық қабілеті Қазақстан Республикасының заңнамасына белгіленген тәртіппен әділет органдарында тіркелген сәттен бастап туындайды.
2.4. Қауымдастық мемлекеттің міндеттемелері үшін жауап бермейді. Мемлекет Қауымдастықтың міндеттемелері үшін жауап бермейді.
2.5. Қауымдастық мүшелері өз дербестілігі мен заңды тұлға құқықтарын сақтайды.

2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС

2.1. Ассоциация является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании действующего законодательства Республики Казахстан.
2.2. Ассоциация обладает обособленным имуществом на праве собственности и отвечает этим имуществом по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Ассоциация имеет самостоятельный баланс, текущие и иные счета в банках Республики Казахстан и иных государств, печати, штампы, бланки установленных образцов, собственную символику в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
2.3. Правоспособность Ассоциации в качестве юридического лица возникает с момента регистрации в органах юстиции в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
2.4. Ассоциация не отвечает по обязательствам государства. Государство не отвечает по обязательствам Ассоциации.
2.5. Члены Ассоциации сохраняют свою самостоятельность и права юридического лица.

3. ҚАУЫМДАСТЫҚ ҚЫЗМЕТІНІҢ МАҚСАТЫ МЕН ПӘНІ

3.1. Қауымдастықты құру мақсаты заңды тұлғалардың, оның ішінде Одақтардың, Қауымдастықтардың, қоғамдық бірлестіктердің, қорлардың және басқа да коммерциялық емес және коммерциялық ұйымдардың, жеке кәсіпкерлердің, сонымен қатар Қауымдастықтың өкілдіктері мен филиалдарына мүше болу арқылы жеке тұлғалардың және кәсіпкер болуға ниетті жастардың қызметін үйлестіру үшін оларды біріктіру, олрадың қызметін дамытуға қолайлы жағдай жасау үшін жалпы мүдделерін, оның ішінде мүлікті мүдделерін білдіру және қорғау болып табылады. 
3.2. Қауымдастық қызметінің пәні:
1) Қауымдастық мүшелерінің құқықтары мен мүдделерін қорғау;
2) Қазақстан Республикасының  республикалық, жергілікті және басқа билік және басқару органдарында, ұйымдар мен мекемелерде Қауымдастық мүшелерінің мүдделерін таныту; 
3) Қауымдастық мүшелеріне ұйымдастырушылық, қаржы-экономикалық, құқықтық және басқа мәселелерде көмек көрсету;
4) кәсіпкерлікті дамыту және қолдау саласындағы мақсатты бағдарламалар мен жобаларды әзірлеуге, үйлестіруге және қолдауға жәрдемдесу;
5) маркетингтік зерттеулер жүргізу;
6) көрмелер, жәрмеңкелер, байқаулар өткізу;
7) ақпараттық-кеңестік, ғылыми-әдістемелік және баспаханалық жұмысты ұйымдастыру, сондай-ақ бұқаралық ақпарат құралдарымен жұмыс істеу;
8) Қауымдастық мүшелерінің басшылары мен қызметкерлерінің кәсіби және шығармашылық деңгейін жетілдіруге көмектесу;
9) шет елдермен және қауымдастықтармен экономикалық, сауда, ғылыми-техникалық және өнеркәсіптік ынтымақтасуға жәрдемдесу;
10) тәжірибе алмасу үшін Қауымдастық мүшелерінің қатысуымен формальды және формальды емес іс-шаралар өткізу;
11) Қауымдастық мүшелеріне жаңа өнім түрін ойлап табу және жасауда жәрдемдесу;
12) Қазақстандық және шетелдік қауымдастықтар, қорлар және компаниялармен тиімді және өзара ынтымақтастықтар орнату;
13) жеке экономикалық бастамашылықтардың, кәсіпкерліктің барлық нысандарын дамытуға ықпал ететін басқа да қызмет болып табылады.
3.3. Осы Жарғыда көзделген міндеттерді орындау үшін Қауымдастық:
1) осы Жарғыда көзделген міндеттерді орындау үшін алынған кірістерді пайдалану мақсатында сауда, делдалдық және өзге де коммерциялық операцияларды жүзеге асыруға;
2) экономикалық реформаларды дамыту және кәсіпкерлікті дамытуға қолайлы жағдай жасау үшін көмек (ерікті қайырмалдықтар, гранттар және т.б.) көрсетуге және алуға;
3) Қазақстан Республикасының заңнама актілерінде тыйым салынғанды қоспағанда, өзге де қызметті жүзеге асыруға құқылы.
3.4. Қауымдастықтың қызметі Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы мен осы Жарғыға қатаң сәйкестікте жүзеге асырылады.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ

3.1. Целью создания Ассоциации является объединение юридических лиц, в том числе Союзов, Ассоциации, общественных объединении, фондов и других некоммерческих и коммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей, физических лиц через членство в представительствах и филиалах Ассоциации, а также молодежи, намеревающейся стать предпринимателями, для координации их деятельности, а также представления и защиты общих интересов, включая имущественные, для создания благоприятных условий развития их деятельности. 
3.2. Предметом деятельности Ассоциации является:
1) защита прав и интересов членов Ассоциации; 
2) представление интересов членов Ассоциации в республиканских, местных и иных органах власти и управления, в организациях и учреждениях Республики Казахстан;
3) содействие  членам   Ассоциации  в   организационных,  финансово-экономических, правовых и иных вопросах предпринимательской деятельности; 
4) содействие в разработке, координации и реализации целевых программ и проектов в области развития и поддержки предпринимательства;
5) проведение маркетинговых исследований;
6) проведение выставок, ярмарок, конкурсов; 
7) организация информационно-консультативной, научно-методической и издательской работы, а также работа со средствами массовой информации;
8) содействие в совершенствовании профессионального и творческого уровня руководителей и сотрудников членов Ассоциации;
9) содействие экономическому, торговому, научно-техническому и промышленному сотрудничеству с зарубежными странами и ассоциациями;
10) проведение формальных и не формальных мероприятий с участием членов Ассоциации для обмена деловым опытом;
11) содействие членам Ассоциации в создании и разработке новых видов продукции;
12) организация эффективного и взаимного сотрудничества с казахстанскими и зарубежными ассоциациями, фондами и компаниями;
13) другая деятельность, способствующая развитию всех форм частной экономической инициативы, предпринимательства.

3.3. Для выполнения задач, предусмотренных настоящим Уставом, Ассоциация вправе:
1) осуществлять торговые, посреднические и иные коммерческие операции в целях использования полученных доходов для выполнения задач, предусмотренных настоящим Уставом;
2) оказывать и получать помощь (добровольные пожертвования, гранты и т.д.) для развития экономических реформ и создания благоприятных условий развития предпринимательства;
3) осуществлять иную деятельность, за исключением той, которая запрещена законодательными актами Республики Казахстан.
3.4. Деятельность Ассоциации осуществляется в строгом соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

4. ҚАУЫМДАСТЫҚТЫҢ БАСҚАРУ ОРГАНДАРЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ, ҚАЛЫПТАСТЫРУ ТӘРТІБІ ЖӘНЕ ҚҰЗЫРЕТІ

4.1. Қауымдастықтың басқару органдары болып:
- Жоғары басқару органы – Қауымдастық мүшелерінің (олардың өкілдерінің) Жалпы жиналысы;
- Байқаушы орган – Қауымдастық Президиумы – мүшелері Қауымдастық мүшелерінің Жалпы жиналысымен сайланады және Төраға мен 3 (үш) мүшеден құрылып Қауымдастықтың қызметін байқайды;
-  Басқарушы орган (жалғыз) –  Қауымдастық мүшелерінің (құрылтайшыларының) Жалпы жиналысымен сайланатын Қауымдастық Төрағасы;
- Атқарушы орган – Қауымдастық Төрағасымен құрылатын Қауымдастықтың Атқарушы Дирекциясы;
- Консультативтік–кеңестік орган – Қауымдастық Төрағасымен құрылатын және басқарылатын Қауымдастық Кеңесі;
- Бақылау (тексеру) органы - Қауымдастық мүшелерінің Жалпы жиналысымен құрылатын Қауымдастықтың Тексеру комиссиясы табылады.

4. СТРУКТУРА, ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ

4.1. Органами управления Ассоциации являются:
- Высший орган управления – Общее собрание членов Ассоциации (их представителей);
- Наблюдательный орган - Президиум Ассоциации – состоит из Председателя и 3 (трех) членов, избираемых общим собранием членов (учредителей) Ассоциации и наблюдает за деятельностью Ассоциации; 
- Руководящий орган (единоличный) – Председатель Ассоциации, избираемый Общим собранием членов (учредителей) Ассоциации;
- Исполнительный орган – Исполнительная Дирекция Ассоциации, создаваемый Председателем Ассоциации;
- Консультативно-совещательный орган – Совет Ассоциации, создаваемый и возглавляемый Председателем Ассоциации;
-  Контрольный орган – Ревизионная комиссия Ассоциации, создаваемый Общим собранием членов Ассоциации.

 

4.2. Қауымдастық мүшелері Жалпы жиналысы
4.2.1. Қауымдастық қатысушылары (құрылтайшылары) Жалпы жиналысының айырықша құзіреттеріне мыналар жатады:
1) Қауымдастықтың құрылтай құжаттарын қабылдау, өзгерістер мен толықтырулар енгізу;
2) Қауымдастық қызметінің басым бағыттарын, оның мүлкін қалыптастыру және пайдалану қағидаттарын айқындау;
2-1) Президиум Төрағасын және мүшелерін сайлау және өкілеттіктерін тоқтату;
3) Қауымдастық Төрағасын сайлау және өкілеттіктерін тоқтату;
4) Қауымдастықтың жылдық қаржылық есептілігін бекіту;
5) жылдық жұмыс жоспарын бекіту және Атқарушы орган берген ұсыныстардың негізінде оған өзгерістер енгізу;
6) Қауымдастықтың филиалдарын құру және өкілдіктерін ашу;
7) басқа заңды тұлғаларды құру немесе қызметіне қатысу;
8) Қауымдастықты қайта ұйымдастыру немесе тарату туралы шешім қабылдау;
9) Қауымдастықтың тарату балансын бекіту;
10) Қауымдастық мүшелері Жалпы жиналысының хатшысын сайлау;
11) Қазақстан Республикасының заңнамасымен, құрылтай құжаттармен олар бойынша шешім қабылдау Қауымдастық қатысушылары (құрылтайшылары) Жалпы жиналысының құзіретіне жатқызылған өзге де мәселелер.
Қауымдастық мүшелері Жалпы жиналысының айырықша құзіреттеріне мыналар жатады:
1) Қауымдастық қызметінің басым бағыттарын, оның мүлкін қалыптастыру және пайдалану қағидаттарын айқындау;
2) басқа заңды тұлғаларды құру немесе қызметіне қатысу;
3) Қауымдастық мүшелері Жалпы жиналысының хатшысын сайлау;
4) Қазақстан Республикасының заңнамасымен, құрылтай құжаттармен олар бойынша шешім қабылдау Қауымдастық мүшелерінің Жалпы жиналысының құзіретіне жатқызылған өзге де мәселелер.
4.2.2. Қауымдастық мүшелері Жалпы жиналысының хатшысы:
1) Қауымдастық мүшелерінің Жалпы жиналысы отырысының хаттамасын жүргізеді;
2) Қауымдастық мүшелері Жалпы жиналысының отырысын сырттай тәртіппен өткізуді қамтамассыз етеді;
3) Қауымдастық мүшелері Жалпы жиналысының және Бас директордың тапсырмасы бойынша Қауымдастық мүшелерінің Жалпы жиналысын өткізумен байлансты өзге де міндеттерді жүзеге асырады.
4.2.3. Алынып тасталды.
4.2.4. Егер Жарғыда өзгеше көзделмесе, жиналысқа оның мүшелерінің жартысынан көбі қатысқан жағдайда, Қауымдастық мүшелерінің Жалпы жиналысы заңды деп есептеледі. 
4.2.5. Қауымдастық мүшелері Жалпы жиналысының:
1) Қауымдастықты қайта ұйымдастыру, тарату туралы;
2) осы Жарғының 5.6-тармағында көрсетілген мәселе бойынша шешімдері Қауымдастық мүшелерінің жалпы санынан 2/3 дауысымен қабылданады.
Қауымдастық мүшелері Жалпы жиналысының өзге мәселелер бойынша шешімдері отырысқа қатысып отырған Қауымдастық мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады. Дауыс беру: 1 мүше -1 дауыс қағидаты бойынша жүргізіледі.
4.2.6. Қауымдастық мүшелерінің кезекті жиналысы жылына кемінде 1 рет және қаржы жылы аяқталғаннан кейін 4 айдан кешіктірілмей шақырылады. Қауымдастықтың қаржы жылы күнтізбелік жылмен сәйкес келеді.
Осы мерзімнен бұрын ұйымдастырылған жалпы жиналыстар кезектен тыс болып табылады.
4.2.7. Қауымдастық мүшелері Жалпы жиналысының кезектен тыс отырыстары қажеттігіне қарай Қауымдастықтың Төрағасының немесе Қауымдастық Кеңесінің бастамасы бойынша – Қауымдастықтың барлық мүшелерін хабарландырған күннен бастап бір айдың ішінде шақырылады. Өтініштің көшірмесінде алу күні белгіленген кезектен тыс Жалпы жиналысты шақыру туралы талабы бар жазбаша хабарландыру алынған күн Хабарландыру күні болып есептеледі. Аталған жазбаша хабарландыруға Қауымдастық Төрағасы немесе уәкілетті еткен тұлға (Қауымдастық қызметкері немесе Қауымдастық мүшесінің өкілі) қол қояды.

4.2.-1. Қауымдастық Президиумы
1) Қауымдастық Президиумын Төраға басқарады және оның мүшелері әр 3 (үш) жыл сайын сайланып отырады;
2) Қауымдастық Президиумы Қауымдастық мүшелерінің жалпы жиналысымен қабылданған шешімдерге сәйкес Қауымдастықтың қызметін байқап отырады.

 

4.2. Общее собрание членов Ассоциации
4.2.1. К исключительной компетенции Общего собрания участников (учредителей) Ассоциации относятся:
1) принятие, внесение изменений и дополнений в учредительные документы Ассоциации;
2) определение приоритетных направлений деятельности, принципов формирования и использования имущества Ассоциации;
2-1) избрание и прекращение полномочий Председателя Президиума и членов Президиума;
3) избрание и прекращение полномочий Председателя Ассоциации;
4) утверждение годовой финансовой отчетности Ассоциации;
5) утверждение годового плана работы и внесение в него изменений на основании подаваемых Исполнительным органом предложений;
6) создание филиалов и открытие представительств Ассоциации;
7) участие в создании или деятельности других юридических лицах;
8) принятие решения о реорганизации либо ликвидации Ассоциации;
9) утверждение ликвидационного баланса Ассоциации;
10) избрание секретаря Общего собрания членов Ассоциации;
11) иные вопросы, принятие решений по которым законодательством Республики Казахстан, учредительными документами Ассоциации отнесено к компетенции Общего собрания участников (учредителей) Ассоциации.
К компетенции общего собрания членов Ассоциации относятся:
1) определение приоритетных направлений деятельности, принципов формирования и использования имущества Ассоциации;
2) участие в создании или деятельности других юридических лицах;
3) избрание секретаря Общего собрания членов Ассоциации;
4) иные вопросы, принятие решений по которым законодательством Республики Казахстан, учредительными документами Ассоциации отнесено к компетенции Общего собрания членов Ассоциации. 
4.2.2. Секретарь Общего собрания членов Ассоциации:
1) ведет протокол заседания Общего собрания членов Ассоциации;
2) обеспечивает проведение заседания Общего собрания членов Ассоциации в заочном порядке;
3) осуществляет иные функции по поручению Общего собрания членов Ассоциации и Генерального директора, связанные с проведением заседаний Общего собрания членов Ассоциации.
4.2.3. Исключен.
4.2.4. Общее собрание членов Ассоциации правомочно, если на собрании присутствует более половины его членов, если иное не предусмотрено настоящим Уставом.
4.2.5. Решения Общего собрания членов Ассоциации принимаются 2/3 голосов от общего числа членов Ассоциации по следующим вопросам:
1) о реорганизации, ликвидации Ассоциации;
2) по вопросу, указанному в пункте 5.6. настоящего Устава.
Решения Общего собрания членов Ассоциации по иным вопросам принимаются простым большинством голосов членов Ассоциации, присутствующих на заседании. Голосование происходит по принципу: 1 член – 1 голос. 
4.2.6. Очередное собрание членов Ассоциации созывается не реже 1 раза в год и не позднее 4-х месяцев по окончании финансового года. Финансовый год Ассоциации совпадает с календарным годом.
Общие собрания, организуемые раньше этого срока, являются внеочередными.
4.2.7. Внеочередные заседания Общего собрания членов Ассоциации созываются по мере необходимости по инициативе Председателя Ассоциации или Совета Ассоциации – в течение одного месяца со дня уведомления всех членов Ассоциации. Днем уведомления считается день получения письменного сообщения о созыве внеочередного заседания Общего собрания членов Ассоциации с отметкой на копии заявления даты получения. Указанное письменное сообщение подписывается Председателем Ассоциации или уполномоченным им лицом (работником Ассоциации или представителем члена Ассоциации).

 

4.2.-1. Президиум Ассоциации
1) Президиум Ассоциации возглавляет Председатель и его члены избираются каждые 3 (три) года;
2) Президиум Ассоциации наблюдает за деятельностью Ассоциации в соответствии с решениями, принятыми общим собранием членов Ассоциации.

 

     4.3. Қауымдастық Төрағасы
4.3.1. Қауымдастық Төрағасы:
1) Қауымдастық мүшелері Жалпы жиналысының отырыстарында төрағалық етеді, отырыстарды жүргізеді және Қауымдастық мүшелерінің жалпы жиналысы отырыстарының хаттмамаларына қол қояды;
2) Қауымдастық мүшелері Жалпы жиналысының отырысын сырттай тәртіппен жүргізу туралы шешім қабылдайды;
3) Қауымдастық қызметкерін немесе Қауымдастық мүшесінің өкілін Қауымдастық мүшелері Жалпы жиналысының отырысында төрағалық ету міндетін іске асыруға уәкілетті етеді;
4) мемлекеттік органдарда, Қазақстан Республикасының аумағында және онан тыс қоғамдық және басқа мекемелер мен ұйымдарда Қауымдастық атынан олармен шарттарға, меморандумдарғы және келісімдерге қол қоюды қоса, бірақ онымен шектелмей сенімхатсыз Қауымдастықтың мүддесін білдіреді және оның атынан сөйлейді;
5) Қауымдастықтың Атқарушы дирекциясының сандық құрамын және құрылымын айқындайды және бекітеді;
6) Қауымдастық Кеңесінің сандық құрамын бекітеді, оның мүшелерін тағайындайды және өкілеттіктерін мерзімнен бұрын тоқтатады;
7) Атқарушы Дирекция мен Бас директордың жұмысын үйлестіреді;
8) Қауымдастық құрылымын, штат кестесін, лауазымды тұлғаларының тізбесін және ішкі құжаттарын (ереже, нұсқайлық және т.б.) бекітеді;
9) Қауымдастықтың Атқарушы Дирекциясының қызметкерлерін қоспағанда, Қауымдастық лауазымды тұлғаларын қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады, оларға ынталандыру және тәртіптік шаралар қолданады, олардың лауазымды жалақыларының мөлшерін және жалақыларына жеке үстемақыларды белгілейді;
10) банктерде есеп айырысу және өзге де шоттарды ашу туралы шешім қабылдайды;
11) Қауымдастықтың құпиялы ақпаратына жататын мәліметтердің тізбесін айқындайды;
12) 1000 000 (бір миллион) тенгені құрайтын не одан асатын жағдайда Қауымдастықтың қаржы құралдары мен мүлкіне (соның ішінде, бірақ айрықша емес мәмлелерге қол қою, қаржы құжаттарын бекіту, ссудалар мен кредиттер алу және т.б.) билік етуге Бас директорға келісім береді;
13) Қауымдастықтың құрылтай құжаттарына, сондай-ақ Қауымдастық мүшелері Жалпы жиналысының шешімдеріне сәйкес өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады;
14) Қауымдастық мүшелерінің Жалпы жиналысының тапсырмасы бойынша Қауымдастық жарғысына қол қояды.
4.3.2. Қауымдастық мүшелерінің Жалпы жиналысы отырысында Қауымдастық Төрағасы болмаған жағдайда, сол отырыста төрағалық етушінің міндеті Бас директорға немесе осы Жарғының 4.3.1-тармағының 3) тармақшасында көрсетілген тәртіпте тағайындалған тұлғаға ауысады.

4.3. Председатель Ассоциации
4.3.1. Председатель Ассоциации:
1) председательствует на заседаниях Общего собрания членов Ассоциации, ведет заседания и подписывает протоколы заседаний Общего собрания членов Ассоциации;
2) принимает решение о проведении заседания Общего собрания членов Ассоциации в заочном порядке;
3) уполномочивает работника Ассоциации либо представителя члена Ассоциации на осуществление функций председательствующего на заседании Общего собрания членов Ассоциации;
4) без доверенности представляет интересы Ассоциации и выступает от его имени в государственных органах, общественных,  и иных учреждениях и организациях как в Республике Казахстан, так и за ее пределами, включая, но не ограничиваясь, подписание с ними договоров, меморандумов и соглашений от имени Ассоциации;
5) определяет и утверждает количественный состав и структуру Исполнительной Дирекции Ассоциации;
6) определяет количественный состав, назначает и досрочно прекращает полномочия членов Совета Ассоциации;
7) координирует работу Исполнительной Дирекции и Генерального директора;
8) утверждает структуру, штатное расписание, перечень должностных лиц и внутренние документы (положения, правила и т.д.) Ассоциации;
9) осуществляет прием, перемещение и увольнение должностных лиц Ассоциации, за исключением сотрудников Исполнительной Дирекции Ассоциации, применяет к ним поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры их должностных окладов и персональных надбавок к окладам;
10) принимает решения об открытии в банках расчетных и иных счетов; 
11) определение перечня сведений, относящихся к конфиденциальной информации Ассоциации;
12) дает согласие Генеральному директору распоряжаться финансовыми средствами и имуществом Ассоциации (в том числе, но не исключительно, подписание сделок, утверждение финансовых документов, взятие ссуды и кредитов и т.д.) в случае, если их размер составляет или превышает 1000 000 (один миллион) тенге;
13) осуществляет иные полномочия, в соответствии с учредительными документами Ассоциации, а также с решениями Общего собрания членов Ассоциации;
14) по поручению Общего собрания членов Ассоциации подписывает устав Ассоциации.
4.3.2. В случае отсутствия Председателя Ассоциации на заседании Общего собрания членов Ассоциации, функции председательствующего на данном заседании переходят к Генеральному директору или к лицу, назначенному в порядке, указанном в подпункте 3) пункта 4.3.1 настоящего Устава.

 

4.4. Қауымдастық Кеңесі
4.4.1. Қауымдастықта Қауымдастық Төрағасы құратын және басқаратын, консультативтік – кеңестік орган болып табылатын Қауымдастық Кеңесі жұмыс істейді.
4.4.2. Қауымдастық Кеңесі:
1) Қауымдастық Төрағасы оның қарауына шығарған мәселелер бойынша ұсыныстар береді;
2) Қауымдастық Төрағасының тапсырмасы бойынша Қауымдастық мүшесіне кандидаттардың өтініштерін олардың Қауымдастық міндеттері мен мақсаттарына сәйкестілігін қарайды;
3) Қауымдастық қызметі бойынша ұсыныстар мен консультациялар береді;
4) Осы Жарғыда, сондай-ақ Қауымдастық мүшелері Жалпы жиналысың және Қауымдастық Төрағасының шешімдерінде көзделген өзге де міндеттер атқарады.

 

4.4. Совет Ассоциации
4.4.1. В Ассоциации действует Совет Ассоциации, являющийся ее консультативно-совещательным органом, создаваемый и возглавляемый Председателем Ассоциации.
4.4.2. Совет Ассоциации:
1) дает предложения по вопросам, вынесенным на его рассмотрение Председателем Ассоциации;
2) по поручению Председателя Ассоциации рассматривает заявления кандидатов на соответствие их деятельности целям и задачам Ассоциации;
3) дает рекомендации и консультации по деятельности Ассоциации;
4) осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Уставом, а также решениями Общего собрания членов Ассоциации и Председателя Ассоциации.

 

4.5. Атқарушы Дирекция 
4.5.1. Атқарушы Дирекция Қауымдастықтың Атқарушы органы болып табылады.
Атқарушы Дирекция Қауымдастықтың ағымды қызметін басқаруды жүзеге асырады, Қауымдастық мүшелерінің Жалпы жиналысына және Қауымдастық Төрағасына есеп береді, сондай-ақ олардың шешімдерін орындауды ұйымдастырады.
4.5.2. Атқарушы Дирекцияның құзыретіне Қауымдастық мүшелері Жалпы жиналысының және Қауымдастық Төрағасының айырықша құзыретіне жатпайтын барлық мәселелерді шешу жатады.
4.5.3. Атқарушы Дирекцияның қызметін басқаруды Қауымдастық Төрағасы тағайындайтын және Атқарушы Дирекция қызметінің нәтижелері мен заңдылығы үшін Қауымдастықтың алдында жауап беретін Бас директор жүзеге асырады.

 

4.5.4. Бас директор:
1) мемлекеттік органдарда, Қазақстан Республикасының аумағында және онан тыс қоғамдық және басқа мекемелер мен ұйымдарда Қауымдастық атынан олармен шарттарға, меморандумдарғы және келісімдерге қол қоюды қоса, бірақ онымен шектелмей сенімхатсыз Қауымдастықтың мүдделерін білдіреді және Қауымдастықтың мүдделерін білдіруге құқық беретін сенімхат береді;
2) Қауымдастық мүшелері Жалпы жиналысының және Қауымдастық Төрағасының шешімдерін орындауды ұйымдастырады;
3) Қауымдастық Төрағасы болмаған жағдайда Қауымдастық мүшелерінің Жалпы жиналысының отырысында осы Жарғының 4.3.2-тармағына сәйкес төрағалық етеді;
4) Қауымдастықтың Атқарушы Дирекциясының қызметкерлерін қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады, оларға ынталандыру және тәртіптік шараларын қолданады, Қауымдастықтың штат кестесіне сәйкес олардың лауазымдық жалақыларының және оларға жеке үстемақылардың мөлшерін белгілейді;
5) 1000 000 (бір миллион) тенгеден аспайтын көлемде Қауымдастықтың қаржы құралдары мен мүлкіне (соның ішінде, бірақ айрықша емес мәмлелерге қол қою, қаржы құжаттарын бекіту, ссудалар мен кредиттер алу және т.б.) өз еркімен және 4.3.1 тармақтың 12) тармақшасына сәйкес Төрағаның келісімімен билік етеді;
6) банктерде есеп айырысу және өзге де шоттарды ашады;
7) Қауымдастық қаражатының шегінде Қауымдастық қызметін материалдық-техникалық қамтамассыз етуді жүзеге асырады;
8) Қауымдастық Төрағасымен келісім бойынша жарғылық қызметті жүзеге асыру үшін қаржылық және материалдық құралдардың қосымша көздерін тартады;
9) Қауымдастық мүшелерінің Жалпы жиналысына ақша қаражаттарының түсуі және жұмсалуы туралы жыл сайынғы есепті ұсынады;
10) Қауымдастық мүшелері Жалпы жиналысының кезекті және кезектен тыс отырыстарын өткізуді ұйымдастырады, осы отырыстарда хаттамалар жүргізуді ұйымдастырады;
11) Қауымдастық Төрағасының тапсырмасы бойынша Қауымдастық мүшелері Жалпы жиналысының шешімімен айқындалған тәртіпте сырттай дауыс беруді ұйымдастырады;
12) Қауымдастық Төрағасының тапсырмасы бойынша Қауымдастық мүшелері Жалпы жиналысының шешімімен айқындалған тәртіпте сырттай дауыс беруіне мәселелер енгізеді;
13) Қауымдастықтың Атқарушы Дирекциясы қызметкерлерінің лауазымдық нұсқаулықтарын бекітеді.
4.5.5. Бас директор өз өкілеттіктерінің бір бөлігін орынбасарларына немесе өз уәкілетті еткен басқа Қауымдастық қызметкеріне беруге құқылы.

 

4.5. Исполнительная Дирекция 
4.5.1. Исполнительным органом Ассоциации является Исполнительная Дирекция.
Исполнительная Дирекция осуществляет текущее руководство деятельностью Ассоциации, подотчетен Общему собранию членов и Председателю Ассоциации, а также организует выполнение их решений.

4.5.2. К компетенции Исполнительной Дирекции относится решение всех вопросов, которые не составляют исключительную компетенцию Общего собрания членов Ассоциации и компетенцию Председателя Ассоциации.
4.5.3. Руководство деятельностью Исполнительной Дирекции осуществляется Генеральным директором, назначаемым Председателем Ассоциации, который несет ответственность перед Ассоциацией за результаты и законность деятельности Исполнительной Дирекции.

4.5.4. Генеральный директор:
1) без доверенности представляет интересы Ассоциации и выдает доверенности на право представления Ассоциации в государственных органах, общественных и иных учреждениях и организациях как в Республике Казахстан, так и за ее пределами, включая, но не ограничиваясь, подписание с ними договоров, меморандумов и соглашений от имени Ассоциации;
2) организует выполнение решений Общего собрания членов Ассоциации и Председателя Ассоциации;
3) в случае отсутствия Председателя Ассоциации председательствует на заседании Общего собрания членов Ассоциации согласно пункту 4.3.2 настоящего Устава;
4) осуществляет прием, перемещение и увольнение сотрудников Исполнительной Дирекции, применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры их должностных окладов и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Ассоциации;
5) распоряжается финансовыми средствами и имуществом Ассоциации (в том числе, но не исключительно, подписание сделок, утверждение финансовых документов, взятие ссуды и кредитов и т.д.) самостоятельно в пределах, не превышающих 1000 000 (один миллион) тенге и с согласия Председателя согласно подпункту 12) пункта 4.3.1 настоящего устава;
6) открывает расчетные и иные счета в банках;
7) осуществляет материально-техническое обеспечение деятельности Ассоциации в пределах средств Ассоциации;
8) привлекает по согласованию с Председателем Ассоциации для осуществления уставной деятельности дополнительные источники финансовых и материальных средств; 
9) представляет Общему собранию членов Ассоциации ежегодный отчет о поступлении и расходовании денежных средств;
10) организует проведение очередных и внеочередных заседаний Общего собрания членов Ассоциации, организует ведение на данных заседаниях протоколов;
11) по поручению Председателя Ассоциации организует заочное голосование в порядке, определяемом решением Общего собрания членов Ассоциации;
12) по поручению Председателя Ассоциации выносит вопросы на голосование Общего собрания членов Ассоциации;
13) утверждает должностные инструкции сотрудников Исполнительной Дирекции Ассоциации.
4.5.5. Генеральный директор вправе передать часть своих полномочий заместителям либо иному уполномоченному им работнику Ассоциации.

 

      4.6. Ревизиялық комиссия
4.6.1. Ревизиялық комиссия 3 (үш) адамнан құрылатын, Қауымдастық мүшелерінің Жалпы жиналысы 2 (екі) жыл мерзімге сайлайтын бақылаушы (алқалық) орган болып табылады.
4.6.2. Ревизиялық комиссия жылына бір реттен кем емес Қауымдастықтың мүшелік жарналарының дұрыс пайдаланылуына (жұмсалуына) және қаржы-шаруашылық операцияларының жүзеге асырылуына тексеру жүргізеді, Қауымдастық қызметінің ағымдағы және жоспарланып отырған бағдарламаларына баға береді. Тексеру нәтижелері бойынша ревизиялық комиссия Қауымдастық мүшелерінің Жалпы жиналысына баяндайды.
4.6.3. Ревизиялық комиссиясының мүшелері Қауымдастықтың Атқарушы органының құрамына кіре алмайды және өз қызметінде Қауымдастықтың басқарушы және атқарушы органдарынан тәуелсіз болып табылады.

 

4.6. Ревизионная комиссия 
4.6.1. Ревизионная комиссия является контрольным (коллегиальным) органом, состоящим из 3-х (трех) человек, избираемая Общим собранием членов Ассоциации сроком на 2 (два) года.
4.6.2. Ревизионная Комиссия Ассоциации не реже одного раза в год осуществляет ревизию на предмет правильности использования (расходования) членских взносов Ассоциации и осуществления финансово-хозяйственных операций, дает оценку текущим и планируемым программам деятельности Ассоциации. О результатах проверки ревизионная Комиссия докладывает Общему Собранию членов Ассоциации.
4.6.3. Члены ревизионной Комиссии не могут входить в состав Исполнительного органа Ассоциации и в своей деятельности независимы от руководящего и исполнительного органов Ассоциации.

5. ҚАУЫМДАСТЫҚ МҮШЕЛІГІНЕ ҚАБЫЛДАУ ЖӘНЕ ОДАН ШЫҒУ ШАРТЫ МЕН ТӘРТІБІ

5.1. Қызметі Қауымдастықтың мақсаттары мен міндеттеріне қайшы келмейтін кез келген заңды тұлғалар, оның ішінде Одақтар, Қауымдастықтар, қоғамдық бірлестіктер, қорлар және басқа да коммерциялық емес және коммерциялық ұйымдар, жеке кәсіпкерлер, сонымен қатар Қауымдастықтың өкілдіктері мен филиалдарына мүше болу арқылы жеке тұлғалар да Қауымдастықтың мүшелері бола алады.
5.2. Қауымдастыққа қабыладау Қауымдастық Төрағасының шешімі бойынша заңды тұлғаның уәкілетті тұлғасының Қауымдастық Төрағасының атына жазбаша өтінішінің негізінде жүзеге асырылады.
5.3. Қауымдастыққа қосылған ұйымдардың кіру жарналарының мөлшерін, сондай-ақ ағымдағы жылдық мүшелік жарналарды төлеу мөлшері мен тәртібін Қауымдастық мүшелерінің Жалпы жиналысы айқындайды.
5.4. Қауымдастыққа мүшелік ерікті түрде немесе Қауымдастық мүшелерінің Жалпы жиналысы шешімінің негізінде тоқтатылуы мүмкін.
5.5. Қауымдастық мүшесі кету туралы жазбаша өтініш берген күннен бастап бір айдан кейін кез келген уақытта Қауымдастықтан шыға алады. Бұл орайда Қауымдастық мүшесі оның Қауымдастықтан шығуына дейін туындаған оның міндеттемедері бойынша, шығу сәтінен бастап екі жылдың ішіндегі өз жарнасына сайма-сай субсидиарлық жауапкершілікте болады.
5.6. Қауымдастық мүшесін шығару Қауымдастық мүшелері Жалпы жиналысының құзырына жатады.
5.6.1. Қауымдастық мүшелерінен шығару үшін мыналар негіз болып табылады:
1) осы Жарғының нормаларын бұзу;
2) құпиялы ақпаратты жария ету;
3) Қауымдастыққа елеулі зиян келтіру;
4) көзделеген кіру және мүшелік жарналарды бір күнтізбелік жыл ішінде төлемеу.
5.7. Қауымдастық мүшесінің жарналары және ерікті қайырымдылық тартулары ол одан шыққан, заңды тұлға тартылған не Қауымдастық құрамынан шығарылған кезде қайтарылуға жатпайды.

5. УСЛОВИЕ И ПОРЯДОК ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ И ВЫХОДА ИЗ НЕЕ

5.1. Членами Ассоциации могут стать любые юридические лица, в том числе Союзы, Ассоциации, общественные объединения, фонды и другие некоммерческие и коммерческие организации, индивидуальные предприниматели, а также физические лица через членство в представительствах и филиалах Ассоциации, деятельность которых не противоречит цели и предмету деятельности Ассоциации.
5.2. Прием в Ассоциацию осуществляется по решению Председателя Ассоциации на основании письменного заявления уполномоченного лица вступающего лица на имя Председателя Ассоциации.
5.3. Размер членских взносов присоединяющихся к Ассоциации лиц, а также порядок их уплаты определяется Общим собранием членов Ассоциации.
5.4. Членство в Ассоциации может быть прекращено добровольно или на основании решения Общего собрания членов Ассоциации.
5.5. Член Ассоциации может выйти из Ассоциации в любое время по истечении одного месяца со дня подачи письменного заявления о выходе. При этом член Ассоциации несет субсидиарную ответственность по ее обязательствам, возникшим до его выхода из Ассоциации, пропорционально своему взносу в течение двух лет с момента выхода.
5.6. Исключение члена Ассоциации относится к компетенции Общего собрания членов Ассоциации.
5.6.1. Основанием для исключения из членов Ассоциации являются:
1) нарушение норм настоящего Устава;
2) разглашение конфиденциальной информации;
3) причинение существенного вреда Ассоциации;
4) неуплата предусмотренных членских взносов в течение календарного года.
5.7. Взносы и добровольные пожертвования члена Ассоциации при его выходе, ликвидации лица либо исключения из состава Ассоциации возврату не подлежат.

6. ҚАУЫМДАСТЫҚ МҮШЕЛЕРІНІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

     6.1. Қауымдастық қатысушылары (құрылтайшылары):
1) осы Жарғыға сәйкес Қауымдастықты басқаруға қатысуға;
2) өз өкілдерін Қауымдастықтың органдарына ұсынуға;
3) Қауымдастықтан шығуға;
4) Қауымдастыққа ұйымдастырушылық, қаржы-экономикалық, құқықтық және басқа мәселелерде көмек алу үшін жүгінуге;
5) өзге коммерциялық және коммециялық емес ұйымдарға қатысуға (мүше болуға);
6) Қауымдастықтың Атқарушы Дирекциясынан Қауымдастықтың қызметі туралы ақпарат алуға;
7) Қауымдастық мүшелерінің Жалпы жиналысында дауыс беруге құқылы.
Қауымдастық мүшелері:
1) осы Жарғыға сәйкес Қауымдастықты басқаруға қатысуға;
2) Қауымдастықтан шығуға;
3) Қауымдастыққа ұйымдастырушылық, қаржы-экономикалық, құқықтық және басқа мәселелерде көмек алу үшін жүгінуге;
4) өзге коммерциялық және коммециялық емес ұйымдарға қатысуға (мүше болуға);
5) Қауымдастықтың Атқарушы Дирекциясынан Қауымдастықтың қызметі туралы ақпарат алуға;
6) Қауымдастық мүшелерінің Жалпы жиналысында дауыс беруге құқылы.
6.2. Қауымдастық мүшелері:
1) Осы Жарғыға және Қазақстан Республикасының қолданылып жүрген заңнамасына сәйкес іс-қимыл жасауға;
2) мүшелік жарналарды уақытында төлеуге;
3) Қауымдастыққа оның қызметін жүзеге асыруға жәрдем көрсетуге;
4) Қауымдастық мүшелерінің және олардың құзыреті шегінде Қауымдастықтың басқа да басқару органдарының Жалпы жиналыс шешімдерін орындауларын қамтамасыз етуге міндетті.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ

6.1. Участники (учредители) Ассоциации имеют право:
1) принимать участие в управлении Ассоциации в соответствии с настоящим Уставом;
2) предлагать своих представителей в органы Ассоциации;
3) выхода из Ассоциации;
4) обращаться в Ассоциацию за оказанием организационных,  финансово-экономических, правовых и иных вопросов предпринимательской деятельности;
5) принимать участие (иметь членство) в иных коммерческих и некоммерческих организациях;
6) получать от Исполнительной Дирекции информацию о деятельности Ассоциации;
7) голосовать на Общем собрании членов Ассоциации.
Члены Ассоциации имеют право:
1) принимать участие в управлении Ассоциации в соответствии с настоящим Уставом;
2) выхода из Ассоциации;
3) обращаться в Ассоциацию за оказанием организационных, финансово-экономических, правовых и иных вопросов предпринимательской деятельности;
4) принимать участие (иметь членство) в иных коммерческих и некоммерческих организациях;
5) получать от Исполнительной Дирекции информацию о деятельности Ассоциации;
6) голосовать на Общем собрании членов Ассоциации.
6.2. Учредители и члены Ассоциации обязаны:
1) действовать в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством Республики Казахстан;
2) своевременно уплачивать членские взносы;
3) оказывать Ассоциацию содействие в осуществлении ее деятельности;
4) обеспечить выполнение членами Ассоциации решений Общего собрания членов Ассоциации и иных органов Ассоциации в пределах их компетенции.

7. ҚАУЫМДАСТЫҚТЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ

7.1. Қауымдастық:
1) егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше көзделмесе, ұжымдық мүшелер ретінде коммерциялық және /немесе коммерциялық емес, оның ішінде халықаралық үкіметтік емес ұйымдарға кіруге, осы ұйымдардан, шет елдік заңды және жеке тұлғалардан мүлік, соның ішінде ақша, қаржылай көмектер, гранттар алуға;
2) өз филиалдары мен өкілдіктерін ашуға;
3) өз қызметі туралы ақпарат таратуға;
4) Парламентте, Үкіметте, соттарда және Қазақстан Республикасының басқа да мемлекеттік органдарында өз мүшелерінің құқықтары мен мүдделерін білдіруге және қорғауға;
5) жарғыда көзделген мақсаттарды жүзеге асыруға қаражаттарды пайдалануға;
6) бұқаралық ақпарат құралдарын құруға, сондай-ақ Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы мен осы Жарғыға қайшы келмейтін өзге де қызметті жүзеге асыруға құқылы.

7. ПРАВА АССОЦИАЦИИ

7.1. Ассоциация имеет право:
1) вступать в качестве коллективных членов в коммерческие и/или некоммерческие, в том числе, международные неправительственные организации, получать от этих организаций, иностранных юридических и физических лиц имущество, в том числе деньги, финансовую помощь, гранты, если другое не предусмотрено законодательством Республики Казахстан;
2) открывать свои филиалы и представительства;
3) распространять информацию о своей деятельности;
4) представлять и защищать права и законные интересы своих членов в Парламенте, Правительстве, судах и других государственных органах Республики Казахстан;
5) использовать средства на осуществление предусмотренных в уставе целей;
6) учреждать средства массовой информации, а также осуществлять иную деятельность, не противоречащую действующему законодательству Республики Казахстан и настоящему Уставу.

8. ҚАУЫМДАСТЫҚТЫҢ МҮЛКІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ КӨЗДЕРІ

     8.1. Ғимараттар, құрылыстар, үй-жайлар, өндірістік, әлеуметтік - мәдени мақсаттағы объектілер, ақшалар, жер учаскелері көлік құралдары, заңды тұлғалардың жарғы капиталына қатысу үлестері, акциялар, бағалы қағаздар және Қауымдастық сатып алған, Қауымдастықтың балансында тұрған және оның меншігі болып табылатын өзге де мүлік Қауымдастықтың мүлкі болып табылуы мүмкін.
8.2. Қауымдастықтың мүлкін қалыптастыру көздері мыналдар болып табылады:
1) құрылтайшыдардан түсімдер;
2) мүшелік жарналар;
3) еркін мүліктік жарналар мен қайырымдылықтар;
4) жеке және заңды тұлғалардан, шетелдік фирмалардан, халықаралық ұйымдардан қаржылай көмек, сондай-ақ гранттар;
5) тауарлар сатудан, жұмыстар, қызмет көрсетуден түсетін түсімдер (кірістер);
6) Қазақстан Республикасының қолданылып жүрген заңнамасымен тыйым салынбаған өзге де түсімдер.

8. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА АССОЦИАЦИИ

8.1. Имуществом Ассоциации могут являться здания, сооружения, помещения, объекты производственного, социально-культурного назначения, деньги, земельные участки, транспортные средства, доли участия в уставных капиталах юридических лиц, акции, ценные бумаги и иное имущество, приобретаемое Ассоциацией, находящееся на балансе Ассоциации и являющееся ее собственностью.
8.2. Источниками формирования имущества Ассоциации являются:
1) поступления от учредителей;
2) членские взносы;
3) добровольные имущественные взносы и пожертвования;
4) финансовая помощь от физических и юридических лиц, иностранных фирм, международных организаций, а также гранты;
5) поступления (доход) от реализации товаров, оказания работ, услуг;
6) иные поступления, не запрещенные действующим законодательством Республики Казахстан.

 

 

9. ҚАУЫМДАСТЫҚТЫҢ ҚҰРЫЛТАЙ ҚҰЖАТТАРЫНА ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР ЕНГІЗУ ТӘРТІБІ

9.1. Жарғыға өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы мәселені Қауымдастықтың Президиум мүшелері, Қауымдастық Төрағасы немесе Атқарушы Дирекция басшылығы енгізуі мүмкін.
9.2. Осы Жарғының 9.1-тармағында көрсетілген тұлғалар құрылтай құжаттарға ұсынылып отырған өзгерістер мен (немесе) толықтырулардың жобасын оларды енгізу қажеттігін негіздеп, Қауымдастық Төрағасына жібереді, ол Қауымдастық мүшелерінің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақырады.
9.3. Қауымдастық Төрағасы күн тәртібіне Жарғыға өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы мәселені енгізеді.

 

 

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ АССОЦИАЦИИ

9.1. Вопрос о внесении изменений и дополнений в Устав Ассоциации может быть инициирован членами Президиума Ассоциации, Председателем Ассоциации либо руководством Исполнительной Дирекции Ассоциации. 
9.2. Лица, указанные в пункте 9.1. настоящего Устава, направляют проект предлагаемых изменений и (или) дополнений в учредительные документы с обоснованием необходимости их внесения Председателю Ассоциации, который созывает внеочередное заседание Общего собрания членов Ассоциации.
9.3. Председатель Ассоциации вносит в повестку дня вопрос о внесении изменений и дополнений в Устав.

10. ҚАУЫМДАСТЫҚТЫ ҚАЙТА ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ОНЫҢ ҚЫЗМЕТIН ТОҚТАТУ ШАРТЫ

10.1. Қауымдастық ерікті түрде Қауымдастық мүшелерінің Жалпы жиналысының шешімі бойынша және Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі мен басқа да заңнама актілерінің негізінде сот шешімі бойынша мәжбүрлі түрде қайта ұйымдастырылуы және таратылуы мүмкін. 
10.2. Тарату комиссиясын қалыптастыру және оның қызметінің тәртібі Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

   10. УСЛОВИЯ РЕОРГАНИЗАЦИИ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ

10.1. Ассоциация может быть реорганизован и ликвидирован добровольно по решению Общего собрания членов Ассоциации и принудительно по решению суда на основании и в порядке, предусмотренным Гражданским кодексом Республики Казахстан и другими законодательными актами.
10.2. Порядок формирования и деятельности ликвидационной комиссии осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

 

11. ҚАУЫМДАСТЫҚ ТАРАТЫЛҒАН ЖАҒДАЙДА ОНЫҢ МҮЛКIН ПАЙДАЛАНУ ТӘРТІБІ

11.1. Қауымдастықты таратқан кезде кредит берушілерінің талаптарын қанағаттандырғаннан кейін Қауымдастықтың қалған мүлкі оның мүшелерінің кірісіне айналмайды, осы Жарғыда көзделген мақсаттарға жіберіледі немесе ұқсас қызметпен айналысатын ұйымдарға беріледі.

 

11. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА В СЛУЧАЕ ЛИКВИДАЦИИ АССОЦИАЦИИ

11.1. При ликвидации Ассоциации оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Ассоциации не могут быть обращено в доход ее членов, а направляется на цели, предусмотренные настоящим Уставом, или передаются организациям, занимающимся аналогичной деятельностью.

12. ФИЛИАЛДАР МЕН ӨКIЛДIКТЕР

12.1. Қауымдастық Қазақстан Республикасының аумағында және одан тыс жерлерде осы Жарғы негізінде қызмет ететін өз филиалдары мен өкілдіктерін құруға құқылы.
12.2. Филиалдар мен өкілдіктер құру тәртібі Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес жүргізіледі.

12. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
12.1. Ассоциация имеет право создавать на территории Республики Казахстан и за ее пределами свои филиалы и представительства, действующие на основе настоящего Устава.
12.2. Порядок создания филиалов и представительств осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

13. ӨЗГЕ ЕРЕЖЕЛЕР

 13.1. Егер осы Жарғының бір немесе бірнеше ережесін өкілетті құзыретті орган қолдануға жатпайды, жарамсыз, заңсыз немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес міндетті күші жоқ деп тапса, ол Жарғының өзге ережелерінің қолданымсыздығын, жарамсыздығын, заңсыздығын немесе міндетті күшінің жоқтығын мойындауға әкелмеуі қажет.
13.2. Осы Жарғымен реттелмеген басқа да барлық мәселелер бойынша Қауымдастық Қазақстан Республикасының колданыстағы заңнамасын басшылыққа алады.
13.3. Бұл Жарғы қазақ және орыс тілдерінде жасалды. Мәтіндер сәйкес болмаған жағдайда, орыс тіліндегі нұсқа артықшылықты күшке ие болады.

13. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 13.1. Если одно или более из положений настоящего Устава будет признано компетентным органом, имеющим на то полномочия, неприменимым, недействительным, незаконным или не имеющим обязательной силы в соответствии с законодательством Республики Казахстан, это не должно повлечь за собой признание неприменимости, недействительности, незаконности или отсутствия обязательной силы других положений Устава.
13.2. По всем другим вопросам, не урегулированным настоящим Уставом, Ассоциация руководствуется действующим законодательством Республики Казахстан.
13.3. Настоящий Устав составлен на казахском и русском языках. В случае несоответствия текстов, превалирует русский текст.